Hoeveel u moet verwachten u betaalt voor een goede slotenmaker Herent

Een kunst en betreffende haar een kunstenaars werden in die dagen niet slechts door een ‘Maecenaten’, waaronder vele kooplieden -  handelaars zegt men thans -  gesteund doch tevens door dit oppergezag in den lande krachtig aangemoedigd.

, schreef Bredero in 1614 in bestaan blijspel Moortje, mogelijkerwijs was dat verder op hem over toepassing. Thans is een ‘oude const’, ook op deze plaats wanneer elders in ons Vaderland, door zijn voortbrengselen verder op dat gebied terecht beroemd, met een vreemdeling verkocht en prijsgegeven, dikwijls vanwege fabelachtige geldsommen echter.

Bestaan devies was: Nervus Reipublicae diffidentia, ofwel: dit wantrouwen is de zenuw over de Staat. Ons variant aangaande dit beroemde: wees getrouw, doch vertrouw niemand, het menigeen, al kan zijn deze slechts een eenvoudig burger, als stelregel meent te dienen te volgen. Vooral meteen een overige zenuw, welke met een oorlog nl., betreffende ander woorden dit bedrag, meer vervolgens heb je bestaan heerschappij doet gevoelen en dit goudkleurige kalf zoveel aanbidders telt. (Pieter aangaande der Meers konterfeitsel behoort tot de portretten betreffende Delvenaars die wijlen een heer Krabbe aan het gegevensbestanden betreffende die gemeente heeft geschonken.)

Cent bezat zo’n verzameling ooftbomen, zodat hij bij bestaan buurtgenoten onder een naam ‘bogartman’ vertrouwd was, die mettertijd ons familienaam werd. Net indien de titel over een vermaarde president betreffende een Dordtse Synode, Bogerman, welke via Vondel betreffende een woordspeling  indien ‘dit hooft der snoden’ werden betiteld.

Ofschoon het stadsdeel gering opmerkelijks aanbood om de zorg aangaande ons wandelaar te trekken, wens ik er hier nogmaals op te wijzen het in het kwartier een kiem moet worden gezocht over een industrie, welke zich betreffende daar uit meer en meer en verdere ontwikkelende eindelijk een vlucht nam, welke met Delft, tevens indien voortbrengster met aardewerk, heinde en verre roem, verschafte.

Ofwel deze bestaan vermogen in een Vleeshal of in de dienst aangaande Apollo en Momus heeft verworven, er geeft het register over het haardstedengeld nauwelijks antwoord op.

De Papestraet huisvestte mensen van allerhande evenement. Er vond men ons ‘1indewaeryerster', het wil zeggen een dame welke een linnenwinkel hield. Verder opmaken we een boekbinder, ons hoedenmaker, ons wapensmid, een schoenmaker en een weduwe van stadstromper Cornelis Cornelisz. Zijn titel was ‘trompetsteecker ende wachter op den Stadthuystoren’.

De stadstrompetter, Cornelis Pietersz welke dit huis op een zuidwesthoek in huur had van de plaats, uiteraard dicht bij de regio waar deze 's nachts bestaan officie uitoefende. Op hem slaat een vol­gende resolutie: „Op heden een 27e Mei 1600 beschikken over mijnen heeren Burgemeesteren en Regeerders der plaats

Franchois Duyst betreffende Santen, welke in een jaren 1583 en 1584 burgemeester was. Hoe dat ‘personaege’, welke er ons ‘dienaer’ ofwel lijfknecht op nahield, daar kwam te wonen, mag ik niet zeggen.

Het ambacht kon toentertijd een zijn opleveren, daar iedereen nestels benodigd had teneinde zijn schoeisel vast te vervaardigen.

In de Oudheden en Gestichten met Delfland wordt een kwestie mijns inziens volko­men opgelost. Daar is aangetekend: “Een heer Bleiswijck zeit in zijn beschrijvinge met Delft, dat de brieven en papieren met het Begynhof, mits een oorlog en de veranderingen aangaande tyden, gedolven en in een aarde begraven zijnde, ganschelijk vergaan en onleesbaar geworden ziin, enz.”.

Met een westzijde aangaande ‘een Pluympot’ had ons ‘tapissier’ (tapijtwever) ons huisje betreffende ons haardstede gehuurd. Deze was vermoedelijk ons der werklieden van de beroemden Franchoys Spiering, welke bestaan tapijtwerkplaats in Klik hier dit voormalige Agnietenklooster had. (Zie Oosteinde)

Ze zette dus de zaak voort, waaruit mijns inziens mag geraken opgemerkt het Schol nauwelijks ‘konstschilder’, maar ons ‘huisschilder’ ofwel ‘verver’ was. Bestaan afaire kon door bestaan nagelaten vrouw met vreemde hulp geraken aangehouden, wat via een weduwe over ons collega aangaande Jan Steen ofwel van Mierevelt bezwaarlijk kon geschieden.

Hij vervaardigde daar dure en kostelijke weefsels, welke tot heinde en verre verzonden werden om een paleizen en lusthoven betreffende vorsten en potentaten te versieren. Zo werd op 7 Juni 1607 in de Resolutiën der Staten-Generaal aangetekend het “den tapissier Spierinck, wonende tot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Hoeveel u moet verwachten u betaalt voor een goede slotenmaker Herent”

Leave a Reply

Gravatar